Ochrana osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

Sme spoločnosť Alab Solutions s.r.o. prevádzkujúca e-shop na webovej stránke https://brocan.sk/.

Údaje o spoločnosti:
Názov: Alab Solutions s.r.o.
Sídlo: Pražská 33 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 48081779
DIČ: 2120036831
IČ DPH: SK2120036831
Zápis v ORSR: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 103018/B

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: Meno a Priezvisko, Adresa (Ulica a číslo, Mesto, PSČ, Krajina), Tel. číslo, e-mailová adresa.

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 5 rokov od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: Meno a Priezvisko, Adresa (Ulica a číslo, Mesto, PSČ, Krajina), Tel. číslo, e-mailová adresa.

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 5 rokov po dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb.

C. Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácia cielená na našich zákazníkov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 5 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@brocan.sk.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

Dopravná spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o.

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov ktorou je konateľ spoločnosti

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania na základe Cookies.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@brocan.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 951 031 665.

IV. Používanie súborov cookies

Informácie o používaní súborov cookies nájdete na našej webovej stránke.

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Slovenská obchodná inšpekcia.

Tieto zásady sú účinné od 1.1.2024.

Žiadna položka